اعضاء هیأت علمی گروه علوم تربیتی

 
دانشیار مدیریت آموزشی دکتر محمد رضا اردلان
دانشیار برنامه ریزی درسی دکتر فرهاد سراجی
دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دکتر احمد سلحشوری
دانشیار مدیریت آموزشی دکتر سیروس قنبری
دانشیار برنامه ریزی درسی دکتر یحیی معروفی
دانشیار برنامه ریزی درسی دکتر محمد رضا یوسف زاده
دانشیار مدیریت آموزشی دکتر فخرالسادات نصیری
استادیار تکنولوژی آموزشی دکتر حسین زنگنه
استادیار تکنولوژی آموزشی دکتر مریم پورجمشیدی
دانشیار تکنولوژی آموزشی دکتر سید رسول عمادی
استادیار تکنولوژی آموزشی دکتر اکبر مومنی راد
استادیار برنامه ریزی درسی دکتر عظیمه سادات خاکباز
استادیار سنجش و انداز گیری دکتر افشین افضلی
استادیار مدیریت آموزشی دکتر محمود تعجبی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند