پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

دکتر محمد رضا اردلان

دانشیار مدیریت آموزشی

دکتر فرهاد سراجی

دانشیار برنامه ریزی درسی

دکتر سیروس قنبری

دانشیار مدیریت آموزشی

دکتر یحیی معروفی

دانشیار برنامه ریزی درسی

دکتر محمد رضا یوسف زاده

دانشیار برنامه ریزی درسی

دکتر فخرالسادات نصیری

دانشیار مدیریت آموزشی

دکتر حسین زنگنه

استادیار تکنولوژی آموزشی

دکتر مریم پورجمشیدی

استادیار تکنولوژی آموزشی

دکتر سید رسول عمادی

دانشیار تکنولوژی آموزشی

دکتر اکبر مومنی راد

استادیار تکنولوژی آموزشی

دکتر عظیمه سادات خاکباز

استادیار برنامه ریزی درسی

دکتر افشین افضلی

استادیار سنجش و انداز گیری

دکتر محمود تعجبی

استادیار مدیریت آموزشی

دکتر فرامرز محمدی پویا

استادیار فلسفه تعلیم و تربیت

دکتر معصومه کیانی

استادیار فلسفه تعلیم و تربیت

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند