گروه علوم تربیتی

پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.
این گروه آموزشی در حال حاضر در سه مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.هم اکنون در مقطع کارشناسی دو رشته گرایش مدیریت آموزشی و تکنولوژی آموزشی،در مقطع کارشناسی ارشد چهار رشته گرایش فلسفه تعلیم و تربیت،مدیریت آموزشی،برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی و در مقطع دکتری تخصصی سه رشته گرایش فلسفه تعلیم و تربیت،برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشی فعال هستند.این گروه در حال حاضر 14 عضو هیات علمی تمام وقت دارد که از این تعداد 7نفر دارای مرتبه علمی دانشیاری،7 نفر دارای مرتبه علمی استادیاری هستند.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند